Kuntavaalit 2021

Tarvaspää

1. Tehdään Espoosta paras kaupunki lapsiperheille!

Kaupungin tarjoamat palvelut ovat avainasemassa työn ja perhe-elämän yhdistämisessä sekä paremman ruuhkavuosiarjen rakentamisessa. Toimiva varhaiskasvatusjärjestelmä on edellytys vanhempien työssäkäynnille. Työssäkäyntiä ja perhe-elämää yhteensovittavat pienten lasten ja koululaisten vanhemmat muodostavat merkittävän osan kaupungin työvoimasta.

Espoo, joka onnistuu tukemaan työn ja perheen yhteensovittamista, on houkutteleva asuinpaikka lapsiperhearkea eläville perheille. Kaupungin pitää panostaa lapsiperheajan palveluihin sekä työn ja perheen yhteensovittamista tukeviin käytäntöihin.

Laadukas ja turvallinen varhaiskasvatus on sijoitus lastemme tulevaisuuteen. Jokaisella lapsella on oikeus onnelliseen ja turvalliseen lapsuuteen, ja varhaiskasvatus on lapsen kasvun ja tulevaisuuden kannalta keskeisimpiä vaiheita. Laadukkaan varhaiskasvatuksen merkitys korostuu entisestään silloin, kun kodeissa ja perheissä on ongelmia, tai perhe on kotoutumassa suomalaiseen yhteiskuntaan.

Kaupungin tuleekin huolehtia riittävän pienistä ja mahdollisimman pysyvistä ryhmistä varhaiskasvatusyksiköissä. Myös pätevää kasvatushenkilökuntaa tulee olla riittävästi jokaisessa ryhmässä. Varhaiskasvatuspaikkojen saatavuudesta on huolehdittava ympäri lukuvuoden, eikä paikan saaminen kohtuullisen yhteyden päästä voi edellyttää aloitusta elokuussa.

Lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuutta on kehitettävä, sekä niiden ennaltaehkäisevän työn arvoa korostettava. Helposti saavutettavat, joustavat ja laadukkaat lapsiperhepalvelut tukevat perheiden hyvinvointia. Neuvoloilla on avainasema paitsi ennaltaehkäisevässä työssä, myös tasa-arvoisen vanhemmuuden tukemisessa. Palveluiden asiakkaana on tunnistettava koko perhe, ja mahdollinen isä tai muu huoltaja on huomioitava yhdenvertaisesti. Lapsiperheiden kotipalvelu pitää olla saatavilla matalalla kynnyksellä, ja lapsiperhepalveluihin liittyvää moniammatillista yhteistyötä on vahvistettava.

Kotihoidon tuen kuntalisää ei tule lakkauttaa nykyisen perhevapaamallin aikana. Kattava, kokoomuksen mallin mukainen perhevapaauudistus on edellytys kuntalisän uudelleenarvioinnille. Huomattava osa hoitovapaalla olevista pienten lasten vanhemmista on naisia, ja kotihoidon tuen kuntalisän lakkauttaminen vain kurjistaisi nuorten naisten asemaa ja henkilökohtaista taloutta. Pienten lasten vanhempien paluuta työelämään tulee vauhdittaa ja tukea ensisijaisesti kehittämällä päivähoitojärjestelmää toimivammaksi, etenkin kaikista nuorimpien lasten kohdalla.

Leppävaara

2. Yritysmyönteisyyden pitää olla yksi Espoon johtavia toimintaperiaatteita

Kaupungin pitää antaa innovaation ja kehityksen tapahtua, ja tarjota yrityksille entistä ketterämpi, kilpailukykyä vauhdittava toimintaympäristö vähentämällä turhaa byrokratiaa ja avaamalla kehityshankkeita innovaatioalustoiksi. Aina, kun kaupunki tekee päätöksiä, täytyy arvioida niiden vaikutuksia yrityksille ja yrittäjille.

Pyritään houkuttelemaan Espooseen lisää teknologiateollisuutta ja kansainvälistä digitaalista liiketoimintaa! Espoossa sijaitsee vahva teknologian ja globaalin digitaalisen liiketoiminnan keskittymä. Erityisesti näillä aloilla kaupungissamme kohtaa hienolla tavalla koulutus, tutkimus ja elinkeinoelämä, ja tätä keskittymää tulee hyödyntää paremmin vetovoimatekijänä.

Kunnissa toimiva palveluyrittäjyys on nopeimmin kasvavia yrittäjyyden toimialoja Suomessa. Jos yritys pystyy osoittamaan, että se voi tuottaa kunnan järjestämän palvelun laadukkaammin tai edullisemmin, on palvelun tuotanto avattava kilpailulle. Pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuuksia osallistua tarjouskilpailuihin pitää tukea ja edistää pilkkomalla kilpailutettavia palveluita järkeviksi kokonaisuuksiksi.

Palveluyrittäjyydelle on kasvava tarve erityisesti sosiaali- ja terveyssektorilla, mutta myös vapaa-ajan palvelujen parissa. Palvelusetelin laajempi käyttöönotto mahdollistaisi palvelujen käytön lisäämisen, palveluvalikoiman monipuolistumisen ja paikallisen osaamisen paremman hyödyntämisen. Samalla luodaan lisää elinvoimaa Espooseen.

Mitä Espoosta puuttuu? Moni asia on varsin hyvin, mutta Espoo ei varsinaisesti ole tuntettu kaupunkikulttuuristaan. Siksi tarvitsemmekin lisää kaupunkikulttuuria elävöittäviä ravintola-, tapahtuma- ja kultturialan yrityksiä! Elävä kaupunkikulttuuri on tärkeä vetovoimatekijä, ja lisää asukkaiden viihtyvyyttä etenkin väkirikkaissa ja tiiviisti rakennetuissa asutuskeskuksissa.

Nuuksio Sorlampi

3. Vaalitaan lähiluontoa, rantoja ja ulkoilukohteita

Huomattava osa Espoosta on metsää – lähes 60%! Espoolaisilla täytyy tulevaisuudessakin olla lyhyt matka luontoon. Kaikessa kaupunkisuunnittelussa tulee huomioida Espoon lähiluonto, rannat ja monipuoliset ulkoilumahdollisuudet, erityisesti niiden saavutettavuus, viihtyisyys ja siisteys. Suunnittelussa täytyy sekä vaalia olemassaolevia kohteita että pyrkiä lisäämään asukkaiden mahdollisuuksia leikkimiseen, liikkumiseen ja harrastamiseen ulkoilualueilla.

Lukuisten muiden ulkoilualueiden lisäksi Espoossa on kuusi Natura 2000-aluetta: Bånbergetin aarnialue, Espoonlahti–Saunalahti, Laajalahden lintuvesi, Matalajärvi, Nuuksio sekä Vestran suot, lehdot ja vanhat metsät. Nämä alueet ja niiden lähialueet tulee rauhoittaa raskaalta rakentamiselta ja pitää kuntalaisten virkistyskeitaina.

Vehreyttä pitää säilyttää myös tiivisti rakennetuilla alueilla. Rakennetaan ennemmin korkealle kuin laajalle, ja huolehditaan, että tiiviimmätkin asuinalueet säilyvät viihtyisinä. Vehreyden ja viihtyisyyden lisääminen ei aina vaadi isoja investointeja, kaavamuutoksia ja maanrakennustöitä, vaan viihtyisyyttä voidaan lisätä helposti esimerkiksi pienten moduulipuistikkojen avulla. Näitä voidaan sijoittaa kaupallisten terassien tapaan vaikkapa kadunvarsien parkkipaikoille, toreille ja aukioille.